Aproximació a les religions tradicionals africanes a Catalunya

Posted by
/

Dades del projecte

Títol:

Aproximació a les religions tradicionals africanes a Catalunya

Nom de la convocatòria:

2015RELIG00014

Investigador Principal:

Dr. Albert Roca Álvarez (UdL*)

*(UB en comissió de serveis durant el projecte finançat)

Membres:

Dr. Jordi Tomás  (GESA-ISCTE)

Dr. Jacint Creus (UB)

Dra. Carme Campoy (UdL)

Karo Moret (UPF)

Eric García (UPF)

Consultors internacionals:

Dra. Clara Saraiva (U. Nova de Lisboa)

 Dr. Ramon Sarró (U. Oxford)

Grup d’Investigació i Centre:

Grup d’Estudi de les Societats Africanes, Universitat de Barcelona

N. Expedient:

2015RELIG00014

Paraules clau: Àfrica, Religions Tradicionals Africanes, Religions Afroamericanes, Migracions, Holisme, Diàspora

 

El projecte ha estat finançat per la Direcció d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya (2015-2017). S’entronca en una línia de recerca del Grup d’Estudi de les Societats Africanes (GESA 2017SGR464), que ha proporcionat els principals investigadors i investigadores, al temps que promou les sinergies amb altres grups.

 

Descripció del projecte:

L’estudi de les religions a Catalunya s’ha centrat majoritàriament en el Cristianisme, el Judaisme i, més recentment, en l’Islam. També hi ha hagut un certinterès en les religions orientals. Sobta, però, que les religions tradicionals africanes a Catalunya pràcticament no hagin estat investigades. Des que als anys 1980’ va començar a arribar població africana a Catalunya de forma més o menys constant, els estudis sobre migració i interculturalitat han abordat temes relatiusa l’educació, la convivència, la diversitat cultural i lingüística, el treball informal, la salut i altres qüestions relatives sobretot a la integració dels negroafricans a casa nostra. Pel què fa a les creences religioses -apart d’aquelles vinculades a les comunitats musulmanes i africanes- no tenim, però, tanta informació. Més enllàdels estudis sobre Mutilació Genital Femenina -la qual no sempre està estrictament relacionada amb les religions tradicionals africanes-, l’estudi de les pràctiques,rituals i creences vinculades a les religions tradicionals és pràcticament nul. Aquest projecte ha intentat revertir aquesta situació i començar a analitzar quinaés la situació de les religions tradicionals africanes al nostre país. S’ha fet una aproximació a diferents representants de col·lectius africans (senegalesos,camerunesos, equatoguineans, nigerians, beninesos…) i a la seva relació amb les pràctiques de la religió tradicional africana, que impliquen no només unfenòmens rituals concrets sinó que -donada la visió holística- impregnen bona part de la seva vida quotidiana (educació, economia, salut, alimentació…). Tot i que,donada la diversitat d’orígens dels africans a casa nostra, la investigació no ha pogut ser exhaustiva, el projecte ha permès fer una bona introducció a la temàtica iobrir portes per a noves investigacions en un futur proper.

 

Project description:

The study of religions in Catalonia has focused mostly on Christianity, Judaism and, more recently, in Islam. There has also been some interest in Easternreligions. It is surprising, however, that African traditional religions in Catalonia practically have not been investigated. Since the 1980s’ began to get Africanpopulation in Catalonia more or less constant, migration and intercultural studies have addressed issues relating to education, coexistence, cultural and linguisticdiversity, informal employment, health and other issues including the integration of black African in our contry. Regarding religious beliefs -apart those related toMuslim and African communities- not have, however, so much information. Further studies on Female Genital Mutilation – which is not always strictly related to africantraditional religions- traditional religions, the study of the practices, rituals and beliefs linked to traditional religions is virtually nil. This project has attempted toreverse this situation and it starts to analyze the situation of African traditional religions in our country. We have made an approach to different groups representingAfrica (Senegal, Cameroon, Equatorial Guinea, Nigeria, Benin…) and their relationship to the practices of traditional African religion, not just a phenomena involvingspecific rituals but given vision pervade much of daily life (education, economy, health, food …). Although, given the diversity of origins of Africans in Catalonia, theinvestigation could not be exhaustive, the project has allowed a good introduction to the subject and it opens doors to new research in the near future.

 

Resultats:

 

El finançament de la Direcció d’Afers Religiosos ha permès donar impuls a aquesta línia de treball sobre religiositat tradicional en el si del GESA. La línia entronca amb altres (sobre democratització i diversitat, sobre pluralisme mèdic i governança, sobre patrimonialització de la memòria diversa), tot dins d’un marc general d’anàlisi sobre les relacions entre pluralisme cultural i desenvolupament en les poblacions subsaharianes, tant al subcontinent com a la diàspora.

 

Els principals resultats d’aquesta fase (vegeu l’extracte de la memòria) serien:

  • Un sondeig etnogràfic (qualitatiu) de la vigència i formes de les pràctiques religioses africanes tradicionals a Catalunya. Els resultats de la part més específica del sondeig es mostren en sengles informes, elaborats per Eric García i Karina Moret. [aquest sondeig es complementa amb el treball de camp previ i simultani dels participants –en tant que investigadors sènior o doctorands/des) en les societats d’origen o altres contextos]
  • Els informes produïts per a la pròpia DAR. Podeu consultar el guió de la presentació que es va fer en el seminari intermedi (14 de juny de 2015). En breu, es podrà consultar un extracte de la memòria final.
  • La celebració d’un Seminari Internacional “Relgiions africanes i afroamericanes a Catalunya i a Europa”, celebrat al Museu de les Cultures del Món, el 25 de gener de 2017. En podeu consultar el díptic i el resum d’una de les intervencions, la d’Eric García. Aquest seminari obert era en bona part el resultat de reunions de treball amb consultors/es com Ramon Sarró (Oxford), Gemma Celigueta i Gabriel Izard (UB)…
  • La preparació d’un article en anglès (encara en fase de revisió) per part d’Albert Roca, Jordi Tomàs i Roger Canals, sobre la rúbrica “Animist ecumenism. Perspectives from the African Experience (Africa & Diaspora)”. Publicació prevista en una revista especialitzada i indexada durant el 2019.

 

 

Principals elements de continuïtat:

 

La recerca sobre la religiositat tradicional africana s’ha diferenciat en tots els àmbits de treball del GESA, acoblant-se a cada línia i sublínia.

  • La col·laboració de Jordi Tomàs amb la Fundació Wassu (2018) en torn a les MGF a la Casamance (en breu activarem un link en aquest sentit).
  • L’articulació amb el GREMHER, el grup d’antropologia de la religió dirigit per Manel Delgado (UB), en el si del GRECS, referent a Catalunya.
  • La col·laboració amb el Centre d’Estudis Africans i Inteculturals dins del programa Cartografia de Coneixements. Un primer resultat ha estat l’organització d’un curs de 20h adreçat al SATMI, Servei d’Atenció a la Salut Mental de l’Immigrant (Barcelona, novembre 2018), on es destaca el paper central de la religiositat africana en la adaptabilitat a les noves situacions de les persones d’origen africà. Vegeu el programa annex. Es una iniciativa amb voluntat de continuïtat (rèpliques en marxa i possibles desenvolupaments).
  • La presència de dues sessions específiques sobre religiositat africana a Recercàfrica (Barcelona, UB, març 2019 vegeu programa en aquesta mateixa web), el fòrum anual de l’africanisme català, amb la participació dels investigadors i investigadores associades al 2015RELIG00014
  • Una taula sobre el factor religiós en la “memòria secreta” de tants col·lectius africans arrelats localment (i al mateix temps projectats transnacionalment), dins del marc de les VI Visions del Món Africà (Lleida, UdL, abril de 2019), centrat en “El futur de la memòria múltiple: patrimoni, desenvolupament i gestió de conflictes a l’Àfrica”.
  • La centralitat del factor religiós tradicional en la comprensió i descripció del pluralisme cultural africà, que es troba al centre de l’evolució actual del grup (projecte ALKI, “African Local Knowledge Indicators” o JPM, Jornades de Pluralisme Mèdic –la quarta edició es celebra a Lleida a l’abril- per posar un exemple).

 

Materials:

DÍPTIC 1 RELIG-1

GESA RELIG 2015 Presentació intermitja

2015RELIG00014 Sondeig etnogràfic Moret

2015RELIG00014 Sondeig etnogràfic García

2015RELIG00014 Seminari Ponència García

 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.